Regulamin wypożyczalni

SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
KLIENTEM wypożyczalni(Proshop.com.pl Maciej Adamczyk ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn) może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.
1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią sprzętu narciarskiego umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże 2 niezniszczone dokumenty tożsamości, przy czym jednym z dokumentów musi być dowód osobisty. Przedstawione przez Klienta dokumenty są Klientowi zwracane po
zamieszczeniu przez Wypożyczalnię danych osobowych Klienta w bazie danych oraz po ich zeskanowaniu.
5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi w dniu wypożyczenia widniejącym w umowie wypożyczenia, lub w innym terminie ustalonym indywidualnie.
6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie wypożyczalni.
7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
8. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.
10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
13. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
14. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię mailowo lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin zwrotu. W takim przypadku Wypożyczalnia w chwili zwrotu sprzętu naliczy opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.
15. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w
cenniku za każdy dzień zwłoki, do dnia zwrotu sprzętu.

16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.
17. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do potrącenia opłaty, ustalonej przez Wypożyczalnię jako rekompensującą poniesione straty.
19. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Szczyrk.
20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Bielsku Białej.
21. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

Enter your keyword