Regulamin zajęć

1. Organizatorem kursów, szkoleń i obozów (dalej: zajęcia) oraz wypożyczającym sprzęt jest Maciej Adamczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PROSHOP.COM.PL Maciej Adamczyk, pod adresem: Cieszyn, ul. Stawowa, kod pocztowy 43-37 NIP 548-23-90-343 (dalej: PROSHOP.COM.PL).
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach i wypożyczenia sprzętu jest podpisanie oświadczenia w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności, zrzeczenia się roszczeń i przejęcia na siebie ryzyka związanego z amatorskim uprawianiem sportów ekstremalnych.
3. Amatorska jazda na nartach i skitourach traktowana jest jako sport ekstremalny, a zatem z natury jest niebezpieczna i grozi kontuzją a nawet śmiercią. Aby zagrożenie zminimalizować wymagane jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz wskazań PROSHOP.COM.PL.
4. Ani uczestnik, ani jego spadkobiercy nie będą wysuwać żadnych roszczeń majątkowych i niemajątkowych pod adresem PROSHOP.COM.PL.
5. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach kobietom w ciąży, osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, oraz osobom z problemami zdrowotnymi, takich jak np.: fizyczne ograniczenia ruchu, zwichnięcia, złamania, choroby oczu, epilepsja, dyslokacje, zawroty głowy, problemy psychiczne mogące spowodować niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie czynności związanych z uprawianiem sportu albo zmniejszyć bezpieczeństwo wykonywania tych czynności.
6. Każdy uczestnik uczestniczący w zajęciach musi posiadać kask i odpowiednie ubranie wierzchnie. Warunkiem dopuszczenia do zajęciach lub wypożyczenia sprzętu jest umiejętność jazdy na nartach na poziomie wystarczającym do wzięcia udziału w zajęciach.
7. PROSHOP.COM.PL nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie zajęć. W szczególności PROSHOP.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w sklepie PROSHOP.COM.PL.
8. Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemne pozwolenie podpisane przez pełnoprawnego rodzica lub opiekuna na udział w zajęciach lub wypożyczenie sprzętu.
9. Uczestnik zajęć musi ściśle stosować się do zaleceń wydanych przez pracowników PROSHOP.COM.PL
10. PROSHOP.COM.PL może odmówić osobie udziału w zajęciach, bez podawania przyczyny, jeżeli jej stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie zajęć.
11. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w zajęciach z przyczyn, za które PROSHOP.COM.PL nie odpowiada.
12. PROSHOP.COM.PL może przenieść zajęcia na inny termin z powodu załamania pogody lub innych przyczyn, niezależnych od PROSHOP.COM.PL
13. W przypadku nie dostosowania się do zaleceń regulaminu PROSHOP.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego dla osoby uczestniczącej w zajęciach niekorzystne następstwa.
14. Osoby uczestniczące w zajęciach wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku, utrwalonego na materiałach filmowych oraz fotograficznych, do celów marketingowych i nie będą domagać się od PROSHOP.COM.PL korzyści finansowych z tego tytułu.
15. Na terenie szkoły PROSHOP.COM.PL zabrania się zakłócania porządku, a także podczas trwania zajęć na oraz spożywania alkoholu lub używania jakichkolwiek środków odurzających przez osoby niepełnoletnie.
16. PROSHOP.COM.PL nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia w przypadku odsunięcia uczestnika od zajęć z powodów wynikających z niestosowania się do regulaminu i zasad postępowania.
17. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROSHOP.COM.PL. Z informacjami w sprawie przetwarzania danych osobowych można zapoznać się tutaj: https://proshop.com.pl/content/10-polityka-prywatnosci

OŚWIADCZENIE
W zakresie zwolnienia z odpowiedzialności, zrzeczenia się roszczeń i przejęcia na siebie ryzyka związanego z uprawianiem wyczynowej (extremalnej) jazdy na nartach i skitourach.
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………… w związku z wypożyczeniem, nabywaniem, użytkowaniem lub posługiwaniem się w inny sposób wszelkim wyposażeniem sportowym niezbędnym do i związanym z uprawianiem ww. sportu w ramach szkolenia organizowanego przez PROSHOP.COM.PL lub poza zajęciami niniejszym oświadczam i potwierdzam, iż:
1. Mam pełną świadomość potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z uprawianiem ww. sportu, a w szczególności możliwości wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu, przy czym szkoda ta dotyczyć może zarówno mojej osoby, jak również osób trzecich;
2. Mam pełną świadomość, że udział w szkoleniu, uprawianie ww. sportu oraz korzystanie ze sprzętu niesie ze sobą nieodłączne ryzyka, niebezpieczeństwa lub zagrożenia, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu, ciężkie uszkodzenia ciała lub nawet śmierć;
3. Zobowiązuję się do pełnego stosowania wszystkich zasad bezpieczeństwa w ww. Sporcie oraz odpowiednich instrukcji i zaleceń PROSHOP.COM.PL, zawsze mając na uwadze bezpieczeństwo swoje jak i wszystkich innych osób i rzeczy znajdujących się w moim otoczeniu;
4. Zwalniam osoby prowadzące działalność pod firmą PROSHOP.COM.PL, a także ich przedstawicieli, pracowników i instuktorów PROSHOP.COM.PL od wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać z tytułu jakiejkolwiek szkody majątkowej i/lub niemajątkowej będącej wynikiem mojego udziału w szkoleniu sportowym, włączając w to szkody spowodowane przez ich zaniedbanie i zrzekam się wszelkich roszczeń z tego tytułu;
5. Rozumiem i potwierdzam, iż osoby prowadzące działalność pod firmą PROSHOP.COM.PL nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody lub straty majątkowej lub też uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, także przez osoby trzecie, spowodowanych nieumiejętnym, nieodpowiednim, niestarannym lub niedbałym posługiwaniem się sprzętem, i jako jego użytkownik niniejszym zwalniam PROSHOP.COM.PL od wszelkiej odpowiedzialności, zrzekając się wszelkich roszczeń mogących stąd wynikać. W przypadku śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała lub innej formy utraty zdrowia, niniejsze zrzeczenie się będzie skuteczne także wobec moich spadkobierców oraz​ i​nne osoby, którym mogą przysługiwać roszczenia z tym związane;
6. W przypadku użyczenia sprzętu jakiejkolwiek osobie trzeciej, czynię to na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność i równocześnie ponoszę wyłączne ryzyko i odpowiedzialność związaną z zastosowaniem się przez osobę do powyższych zasad, a także zapłatą pełnej opłaty za korzystanie ze sprzętu, a użyczenie sprzętu osobie trzeciej nie zwalnia mnie od odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub utratę sprzętu;
7. Dobrowolnie przyjmuję na siebie pełne ryzyko poniesienia wszelkich szkód, mogących powstać w związku z uprawianiem ww. sportu, niezależnie od potencjalnego przyczynienia się przedstawicieli, pracowników i instuktorów PROSHOP.COM.PL spowodowanego przez ich zaniedbanie i z tego tytułu ani ja, ani moje spadkobiercy nie będą podnosić jakichkolwiek roszczeń;
8. Zobowiązuję się pokryć wszelkie ewentualne koszty jakie PROSHOP.COM.PL poniesie w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie lub organa administracji jakichkolwiek roszczeń związanych z moim uczestnictwem w szkoleniu ww. sportu;
9. Zobowiązuję się dochować należytej staranności i uwagi by używać sprzętu związanego z uprawianiem ww. Sportu w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu przedstawicieli, pracowników i instruktorów PROSHOP.COM.PL oraz osób trzecich i aby zminimalizować zagrożenie szkodą lub zmniejszyć jej skutki;
10. Oświadczam, że umiem jeździć nartach na poziomie wystarczającym, do wzięcia udziału w kursie/obozie lub w celu wypożyczenia sprzętu, jestem w dobrej kondycji zdrowotnej, nie mam medycznych przeciwwskazań do uprawniania zajęć do których przystępuję. Nie jestem w ciąży. Nie mam problemów psychicznych, które mogą wpływać na ocenę niebezpieczeństwa i przyswajania informacji przekazywanych podczas szkolenia;
11. Przyjmuję do wiadomości, że w ramach szkolenia i wypożyczenia PROSHOP.COM.PLl nie gwarantuje ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). PROSHOP.COM.PL rekomenduje wykupienie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie;
12. Posiadam ważne ubezpieczenie, obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych, w tym ww. sportu i i nie będę domagał/a się od PROSHOP.COM.PL żadnego finansowego zadośćuczynienia za ewentualne urazy oraz szkody doznane podczas kursu/obozu lub poza nim.
13. Wyrażam zgodę na na wykorzystywanie mojego wizerunku, utrwalonego na materiałach filmowych oraz fotograficznych, do celów marketingowych i nie będą domagać się od PROSHOP.COM.PL korzyści finansowych z tego tytułu.
14. Przeczytawszy powyższe oświadczenie stwierdzam nadto, iż jego treść jest dla mnie w pełni jednoznaczna i zrozumiała co potwierdzam dobrowolnie niżej złożonym podpisem.​
15. Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem PROSHOP.COM.PL i nie został on mi zaprezentowany w ostatniej chwili.

………………………….., dnia ……………. r. ………………………………………….
(miejscowość) (data) (podpis kursanta/opiekuna)

OŚWIADCZENIE (dla osób poniżej 18 roku życia)
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem uczestniczenia w zajęciach w PROSHOP.COM.PL.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ryzyko doznania kontuzji, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci mojego podopiecznego, którego jestem prawnym opiekunem tj. ……………………………………………………………………….. Oświadczam również, iż posiada on/ona ważne ubezpieczenie i nie będę domagał/a się od PROSHOP.COM.PL żadnego finansowego zadośćuczynienia za ewentualne urazy oraz szkody doznane podczas zajęć.

Imię i nazwisko prawnego opiekuna (czytelnie) …………………………………………………………………………….
Podpis ……………………………………………………………..

Enter your keyword